מוצרים בסל: 0

אין מוצרים בסל הקניות.

תנאים ומדיניות

 • אתר דניאלה דיזיין נסט המופעל ע”י חברת דניאלה דיזיין נסט בע”מ ומשמש כאתר מכירות להשכרת ורכישת מוצרים שונים ( אביזרים, טקסטיל, מארזים, סידורי פרחים, עציצים, כלים…)
  • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  • הרכישה/השכרה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • עצם רכישת/השכרת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

באתר דניאלה דיזיין נסט בע”מ קיימת האפשרות להשכרה ו/או רכישה של המוצרים.

 • ההשכרה באתר.

השכרת הציוד תהייה בהתאם וכפוף לתנאים בכל הזמנה :

 

 1. תקופת השכירות:

תקופת השכירות הינה ל-1 ימים החל מתאריך האספקה ועד ליום למחרת כאשר שעת החזרה הציוד למחסן בבחירת האפשרות ל”איסוף עצמי” תהייה  עד השעה 13:00 לכל המאוחר. במקרה של השכרה בסופ”ש ייחשב כהשכרה ליום אחד עם החזרת ציוד ביום א.

בבחירת האפשרות למשלוח תקופת השכירות תהייה בהתאמה ל-1 ימים ושעת האיסוף תתואם ישירות מול הלקוח ובהתאם לשעות העבודה של השליחויות.

 1. דמי שכירות הציוד:

השוכר ישלם למשכיר עבור תקופת השכירות שהוגדרה ליום שכירות הציוד הנ”ל סך העלות ובהתאם לתוספות /שינויים אשר הלקוח ידרוש לקבלם אשר יחולו בהסכם ההשכרה כגון: תוספת עלות שליחות אספקת הציוד, אספקת סוללות, תוספת פרחים וכיוצא בזה.

 

לידיעת הלקוח: המחיר המופיע לא מתייחס להובלות הלוך חזור לבית העסק/הלקוח אלא מציג הגעת הלקוח לאיסוף עצמי. דמי הובלה במידה והלקוח יהיה מעוניין יפורטו בהתאם לאזור האספקה. דמי הקמה בפועל / פירוק יפורטו בהתאם להזמנה במידת הצורך.

 • מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ.

 1. ביטולים:

לידיעת הלקוח ולמען הסר ספק ביטול יתקבל עד 5 ימי עסקים בלבד בניכוי 15% דמי טיפול.

כמו כן שינוי מועד אספקה ניתן לבצע ללא כל חיוב נוסף עד 3 ימי עסקים ממועד האספקה ובאישור בכתב מדניאלה דיזיין נס טבע”מ במידה ויתאפשר עפ”י מלאי החברה.

 1. קבלה והחזרת הציוד

השוכר יקבל את הציוד ויחזירו באותו המקום מייד עם תום תקופת השכירות כמצוין בסעיף 1

המחיר הנקוב בהזמנה לעיל הינו בגין יום השכרה אחד.

במקרה והשוכר יאחר בהחזרת הציוד למשכיר, כל איחור בהחזרת הציוד מעבר לתאריך ושעת ההחזרה, יחויב בתשלום בגין יום נוסף בדמי השכירות בסכום מלא לכל איחור כאמור.

אף על פי זאת ידוע לי כי אין באמור כדי לתת לי זכות לכל איחור בהשבת הציוד כנגד התשלום, אלא אם כן פניתי מראש לדניאלה דיזיין נסט בע”מ להלן המשכיר וקיבלתי את אישורו בכתב, זאת מאחר והדבר עלול למנוע או לעכב מסירת הציוד ללקוח אחר.

 1. בעת קבלת הציוד השוכר מצהיר כי קיבל לידיו את הציוד במצב טוב ותקין ולאחר שבדק את הציוד ביום האיסוף, כמו כן השוכר מתחייב להחזירו למשכיר באותו המצב . ידוע לשוכר כי הציוד הינו ציוד השכרה יד שנייה וייתכנו פגמים קלים במוצר. דניאלה דיזיין נסט בע”מ מתחייבת לספק את הציוד להשכרה באיכות גבוהה ובמצב תחזוקה איכותי כמקובל בערכי החברה.

 1. השוכר מתחייב שלא לעשות בציוד כל שימוש שהוא שלא בהתאם להוראות החלות עליו ו/או המופיעות עליו .ידוע לשוכר כי במידה הציוד יוחזר על ידו כשהוא שבור/ תקול ו/או פגום, יהיה עליו לשלם את ערך עלות התיקון, ואם לא ישולם על ידו מכל סיבה שהיא בתום 7 ימים מתאריך ההחזרה ו/או יוחזר ללא אפשרות לתקנו, השוכר מסכים מראש כי יהיה עליו לשלם את מחיר עלותו בהתבסס על המחירים המופיעים באתר דניאלה דיזיין נסט בע”מ עפ”י הפירוט הבא: ערך של X 4 ממחיר ההשכרה בתוספת מע”מ. לדוגמא: פריט שמחירו השכרתו באתר 20 ₪, במקרה של שבר/פגם יחויב במחיר של 80 ₪ בתוספת מע”מ.

כמו כן השוכר נותן את אישורו מראש כי דניאלה דיזיין נסט בע”מ  תשמור את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח רק עד למועד החזרת הציוד ובכפוף להשבתו כשהוא תקין ושלם, והיא תהיה רשאית לעשות בו שימוש במקרה של החזרת הציוד באיחור ו/או אי החזרתו ו/או החזרתו כשהוא פגום ו/או בכל מקרה אחר של הפרת תנאים אלו, ולחייב את כרטיס האשראי בגובה הנזק שנגרם לה וזאת בהודעה מוקדמת שתינתן לשוכר.

כמו כן מוסכם בזאת מראש ביין הצדדים כי  במקרה של אבדן או גנבת הציוד או אי החזרתו מכל סיבה אחרת יישא השוכר בעלות המלאה של הציוד החסר וזאת ללא תלות בוויתור בכל סעד אחר מצד המשכיר.

השוכר מתחייב לעשות שימוש זהיר וסביר בציוד המושכר תוך כדי נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים מאופי הפעילות שלשמה הושכר הציוד וכן בזמן אכסונו לפני ואחרי השימוש בתקופת השכירות. כל זאת בהתאם להוראות ההפעלה שקיבל בהסכם זה ולהוראות כל דין.

7.ידוע לשוכר כי אין להציב את הציוד ו/או להפעילו כשהוא חשוף לגשם ו/או למים וכי עליו לפעול למניעה בעניין זה, בדגש על מפות, כריות ושאר טקסטיל. כמו כן השוכר מתחייב לעמוד בהתאם להוראות החוק ותוך שמירה על כללי בטיחות וזהירות מחמירים, לרבות, אך לא רק, שלא להציבו ליד מקור אש, גז וכו.

סביבה: השוכר מתחייב לספק הצבת הציוד בסביבה נקייה.

 

 1. השוכר מאשר ומצהיר בזאת כי החל מקבלת הציוד לידיו ועד השבתו, יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי הן לציוד והן לכל צד ג׳ שהוא ו/או לכל נזק ו/או פגיעה שעלולים להיגרם לכל צד וצד ג׳ שהוא.

המשכיר לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק ו או תאונה בגין פציעה או כל סוג של נזק כספי ו/או רכוש ו/או גופני במידה ומתרחש לשוכר ו/או לכל צד ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש בציוד ו/או אחזקתו ע”י השוכר או כל מי שמטעמו. השוכר מבין ומאשר בהזמנתו את הציוד המושכר כי כל שימוש בציוד המושכר במהלך כל תקופת השכרתו תהייה באחריותו הבלעדית בלבד. כל הציוד מוצע לילדים ולכן על הלקוחות מוטלת חובת האחריות הפיקוח וכל כללי הזהירות הקיימים בעת השימוש בציוד.

מבלי לגרוע מהאמור השוכר מתחייב לשפות את דניאלה דיזיין נסט בע”מ ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בגין כל דרישה, טענה ו/או תביעה שיופנו כלפיה, לרבות כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, בין ישיר ובין עקיף, שייגרמו לה עקב כך.

 1. ידוע לשוכר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של הפרת חובותיה והתחייבויותיה של דניאלה דיזיין נסט בע”מ מכל סיבה שהיא, לא תעלה אחריותה על גובה עלות השכרת הציוד ששולמה על ידי השוכר, וזאת כזיכוי להזמנה הבאה. בכל מקרה לא יינתן החזר כספי.
 2. על ההתקשרות עם דניאלה דיזיין נסט בע”מ ועל תנאים אלו ועל כל הנובע מהם יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וסמכות השיפוט תהיה של בית המשפט בגוש דן בלבד.
 3. להבטחת קיום ההתחייבויות ימסור השוכר למשכיר את פרטי כרטיס אשראי לביטחון ו או צ’ק ביטחון ,במקרה ויפר השוכר את התחייבויותיו הנ”ל רשאי המשכיר  לגבות מכרטיס האשראי ו או לפדות צ’ק הביטחון על כיסוי הנזקים שנגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות או סעד אחר שהמשכיר זכאי להם ע”פ כל דין .

 • הרכישה באתר

רכישת הציוד תהייה בהתאם וכפוף לתנאים בכל הזמנה :

 • האתר מאפשר ללקוחות אפשרות נוספת של קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
  • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
  • הרכישה באתר הינה בשלב זה הינה הזמנה בלבד והתשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית מראש..
 • מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
 1. החזרות וביטולים
 • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה עד 5 ימי עסקים לפני האירוע. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה.
  • במקרה של ביטול העסקה ואישור הביטול, תחזיר החברה ללקוח את התשלום.
  • אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות המלאה.

* מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

-אין החזרה או החלפה על מוצרים חיים (פרחים ועציצים)

 1. אספקה והובלת המוצר
 • החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר אך ורק אם שולמו דמי משלוח. בכל מקרה אחר באחריות הלקוח איסוף והחזרה של הפריטים.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
  • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, הלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי במידה והוא בחר את האפשרות לאיסוף עצמי. מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.
 1. שירות לקוחות
 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפונים המצוינים.

4.אחריות ושירות

 • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ופעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
  •האחריות למוצר ניתנת עד להגעה לכתובת. עם הגעת המוצרים לכתובת שסופקה יהיה המוצר באחריות הלקוח..
  • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
  • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהחזקה שגויה
  • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש .ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ולרכושו ולרכושם ו\לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות

 • חברת דניאלה דיזיין נסט בע”מ רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
  • לחיצה על כפתור “שליחת הזמנה” יש משום הסכמה לחברת דניאלה דיזיין נסט בע”מ או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של דניאלה דיזיין נסט בע”מ.

 

הנני מאשר ומסכים שקראתי והבנתי את כל תנאי הסכם הזה וכי אני מעוניין לקיים את כל תנאיו ולהזמין את הציוד על כל המשתמע מתקנון זה.

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו

  נעדכן אתכם בטיפים ומוצרים חדשים, בטרנדים החמים בעולם האירועים והעיצוב.

  עקבו אחרינו

  באינסטגרם שלנו תמצאו בדיוק את ההשראה שאתם מחפשים

  דילוג לתוכן